Jak rozdělujeme finance?

Grantové programy


Rozdělování prostředků ze sbírky Světluška

Nadační fond vyhlašuje jednou ročně Hlavní grantové řízení pro organizace a v průběhu celého roku přijímá žádosti jednotlivců. Díky spolupráci se společností Kaufland vznikl v rámci sbírky Světluška partnerský Fond Kaufland. Neziskové organizace či jednotlivci tak mohou žádat o podporu ze sbírky Světluška buď v rámci hlavního grantového řízení nebo právě z Fondu Kaufland.

Důvěryhodnost sbírky

S příjemci pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, která vymezuje účel použití příspěvku. Využití darované částky je pravidelně pečlivě sledováno a vyhodnocováno. Světluška tedy může garantovat cílené a hospodárné využití finanční pomoci, kterou dárci jejím prostřednictvím poskytují těžce zrakově postiženým z celé České republiky.

O podpoře žádostí, přijatých do grantových řízení v roce 2020, rozhodovaly komise v tomto složení.

Mobilita a sebeobsluha

Podpořených žádostí jednotlivců

+ Krok za krokem z dřívějších let

36
13

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

6 407 786 Kč

U projektů organizací podporujeme služby, které povedou klienta k samostatnosti a orientaci ve společnosti. Organizace mohou žádat o příspěvky na zlepšení a navýšení kapacity služby či zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. Podpora se týká zejména služeb sociální prevence, poradenství a sociální péče.

Jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením pak poskytujeme příspěvky na nákup služeb, které jim umožňují větší nezávislost v oblasti mobility a sebeobsluhy. Přispíváme na osobní asistenci, pobyt ve stacionáři, pobyt v odlehčovací službě, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Program podporuje i výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s orientační holí, nácvik sebeobslužných činností a speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova bodového písma.

Volnočasové aktivity a seberealizace

Podpořených žádostí jednotlivců

+ Každý něco dokáže z dřívějších let

16
30

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

2 569 873 Kč

Tento program podporuje aktivity osob s těžkým zrakovým postižením při jejich volnočasových aktivitách v oblastech jejich seberealizace. Přispíváme na sportovní a pohybové aktivity vrcholového i rekreačního rázu, kulturní a umělecké aktivity (divadelní činnost, kurzy keramiky, rukodělné kurzy, hudební kroužky a akce, literární činnost) a seberozvojové aktivity.

Vzdělávání a přístup k informacím

Podpořených žádostí jednotlivců

7
8

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

1 636 766 Kč

Cílem podpory v tomto grantovém programu je zvýšení kvality a dostupnosti formálního a neformálního vzdělávání pro osoby s těžkým zrakovým postižením. V rámci podpory organizací přispíváme na zvýšení kapacity a odbornosti Speciálně pedagogických center (SPC), školských zařízení a podobných organizací, které provází žáky a studenty, rodiče, asistenty i pedagogy vzdělávacím procesem. Podporujeme také zpřístupňování informací pro těžce zrakově postižené a osvětové aktivity, realizace kurzů, školení nebo pořízení vybavení pro realizaci vzdělávání.

Podporujeme vzdělávání těžce zrakově postižených v každém věku a věříme, že dobře zvolené vzdělání a osobní nasazení jsou cestou k samostatnosti a seberealizaci. Cílem podpory jednotlivců s těžkým postižením zraku je zpřístupnit jim studijní materiály a umožnit účast na vzdělávacích a rozvojových aktivitách. 

Zaměstnání a finanční nezávislost

Podpořených žádostí jednotlivců

+ Stipendijní program z dřívějších let

25
4

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

1 511 244 Kč

Tento grantový program se zaměřuje na zvyšování kapacity a odbornosti organizací, které podporují zaměstnatelnost osob se zrakovým postižením a vytvářejí pro ně udržitelná a důstojná pracovní místa. Konkrétně se jedná o realizace rekvalifikačních kurzů, vybavení pro zpřístupnění pracovního místa či příspěvek na zaměstnávání osob se zrakovým postižením.

Podporujeme také osoby s těžkým zrakovým postižením v možnostech získat zaměstnání a směřovat tak k finanční stabilitě a nezávislosti. 

Asistivní technologie a kompenzační pomůcky

Podpořených žádostí jednotlivců

25
12

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

1 619 669 Kč

V tomto grantovém programu podporujeme nákup kompenzačních pomůcek do organizací, které tyto pomůcky následně používají při práci s klienty (poradenství, školení obsluhy pomůcky apod.). Cílem je umožnit osobám s těžkým zrakovým postižením možnost vyzkoušet si za asistence nezávislého odborníka více různých pomůcek a následně se vybrané pomůcky naučit obsluhovat. Jedná se např. o vývoj škálovatelných ICT řešení, přenos technologických řešení ze zahraničí nebo pořízení kompenzačních pomůcek, na které nelze čerpat příspěvek ze státního rozpočtu.

Jednotlivce s těžkým zrakovým postižením pak podporujeme v podobě příspěvků na kompenzační pomůcky, které jim zkvalitňují život a přispívají k jejich samostatnosti. 

Člověk v nouzi

Podpořených žádostí jednotlivců

+ Člověk v nouzi z dřívějších let

41
0

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

1 099 186 Kč

Program je určený na pomoc lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o situaci vzniklou v důsledku zdravotního postižení, ztráty zaměstnání, nízkého příjmu apod. V rámci tohoto programu je možné žádat o příspěvek na náklady, které vznikly v krizové situaci žadatele. Cílem je pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením tuto situaci překonat a pomoci postavit se na vlastní nohy.

V roce 2020 jsme v rámci programu Člověk v nouzi vyhlásili mimořádnou podporu související s vyhlášeným nouzovým stavem v celém Česku a přijatými preventivními opatřeními.

Mobilita a sebeobsluha, Fond Kaufland

Podpořených žádostí jednotlivců

17
19

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

1 609 641 Kč

Podpora z partnerského Fondu Kaufland v roce 2020

Volnočasové aktivity a seberealizace, Fond Kaufland

Podpořených žádostí jednotlivců

14
33

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

1 283 858 Kč

Podpora z partnerského Fondu Kaufland v roce 2020

Vzdělávání a přístup k informacím, Fond Kaufland

Podpořených žádostí jednotlivců

3
13

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

664 435 Kč

Podpora z partnerského Fondu Kaufland v roce 2020

Zaměstnávání a finanční nezávislost, Fond Kaufland

Podpořených žádostí jednotlivců

2
6

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

379 512 Kč

Podpora z partnerského Fondu Kaufland v roce 2020

Asistivní technologie a kompenzační pomůcky, Fond Kaufland

Podpořených žádostí jednotlivců

29
12

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

972 417 Kč

Podpora z partnerského Fondu Kaufland v roce 2020

Člověk v nouzi, Fond Kaufland

Podpořených žádostí jednotlivců

10
0

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

262 520 Kč

Podpora z partnerského Fondu Kaufland v roce 2020