Jak rozdělujeme finance?

Nadační podpora

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba.
Rozdělování prostředků ze sbírky Světluška

Nadační fond vyhlašuje jednou ročně Hlavní grantové řízení pro organizace a v průběhu celého roku přijímá žádosti organizací podané do partnerského Fondu Kaufland, který v rámci sbírky Světluška vznikl v roce 2020. Jednotlivci mohou žádat o podporu ze sbírky Světluška celoročně a jejich podpora je schvalovaná nejméně pětkrát ročně, aby časový úsek mezi podáním žádosti a vyplacením finanční pomoci nebyl delší než3 měsíce.

Důvěryhodnost sbírky
S příjemci pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, která vymezuje účel použití příspěvku. Využití darované částky je pravidelně pečlivě sledováno a vyhodnocováno. Světluška tedy může garantovat transparentní, hospodárné a účelné využití finanční pomoci, kterou dárci jejím prostřednictvím poskytují těžce zrakově postiženým z celé České republiky.O podpoře žádostí, přijatých do grantových řízení v roce 2021, rozhodovaly komise v tomto složení.

Mobilita a sebeobsluha

Podpořených žádostí jednotlivců

57
48

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

14 529 214 Kč

U projektů organizací podporujeme služby, které povedou klienta k samostatnosti a orientaci ve společnosti. Organizace mohou žádat na zlepšení a navýšení kapacity služby či zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. Podpora se týká zejména služeb sociální prevence, poradenství a sociální péče.

Jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením pak poskytujeme příspěvky na nákup služeb, které jim umožňují větší nezávislost v oblasti mobility a sebeobsluhy. Přispíváme na osobní asistenci, pobyt ve stacionáři, pobyt v odlehčovací službě, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Program podporuje i výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s orientační holí, nácvik sebeobslužných činností a speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova bodového písma.

Světluška

Volnočasové aktivity a seberealizace / životní styl

Podpořených žádostí jednotlivců

43
49

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

7 047 419 Kč

Tento program podporuje aktivity osob s těžkým zrakovým postižením při jejich volnočasových aktivitách v oblastech jejich seberealizace. Přispíváme na sportovní a pohybové aktivity vrcholového i rekreačního rázu, kulturní a umělecké aktivity (divadelní činnost, kurzy keramiky, rukodělné kurzy, hudební kroužky a akce, literární činnost) a seberozvojové aktivity.

Světluška

Vzdělávání a přístup k informacím

Podpořených žádostí jednotlivců

14
18

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

3 694 750 Kč

V rámci podpory organizací přispíváme na zvýšení kapacity a odbornosti Speciálně pedagogických center (SPC), školských zařízení a podobných organizací, které provází žáky a studenty, rodiče, asistenty i pedagogy vzdělávacím procesem. Podporujeme také zpřístupňování informací pro těžce zrakově postižené a osvětové aktivity, realizace kurzů, školení nebo pořízení vybavení pro realizaci vzdělávání.

Podporujeme vzdělávání těžce zrakově postižených v každém věku a věříme, že dobře zvolené vzdělání a osobní nasazení jsou cestou k samostatnosti a seberealizaci. Cílem podpory jednotlivců s těžkým postižením zraku je zpřístupnit jim studijní materiály a umožnit účast na vzdělávacích a rozvojových aktivitách.

Světluška

Zaměstnání a finanční nezávislost

Podpořených žádostí jednotlivců

5
6

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

1 267 144 Kč

Tento grantový program se zaměřuje na zvyšování kapacity a odbornosti organizací, které podporují zaměstnatelnost osob se zrakovým postižením a vytvářejí pro ně udržitelná a důstojná pracovní místa. Konkrétně se jedná o realizace rekvalifikačních kurzů, vybavení pro zpřístupnění pracovního místa či příspěvek na zaměstnávání osob se zrakovým postižením.

Podporujeme také osoby s těžkým zrakovým postižením v možnostech získat zaměstnání a směřovat tak k finanční stabilitě a nezávislosti.

Světluška

Asistivní technologie a kompenzační pomůcky

Podpořených žádostí jednotlivců

92
10

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

3 421 322 Kč

V tomto grantovém programu podporujeme nákup kompenzačních pomůcek do organizací, které tyto pomůcky následně používají při práci s klienty (poradenství, školení obsluhy, pomůcky apod). Cílem je umožnit osobám s těžkým zrakovým postižením možnost vyzkoušet si za asistence nezávislého odborníka více různých pomůcek a následně se vybrané pomůcky naučit obsluhovat. Jedná se např. o vývoj škálovatelných ICT řešení, přenos technologických řešení ze zahraničí nebo pořízení kompenzačních pomůcek, na které nelze čerpat příspěvek ze státního rozpočtu.

Jednotlivce s těžkým zrakovým postižením pak podporujeme v podobě příspěvků na kompenzační pomůcky, které jim zkvalitňují život a přispívají k jejich samostatnosti.

Světluška

Člověk / Organizace v nouzi

Podpořených žádostí jednotlivců

16
7

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

703 613 Kč

Program je určený na pomoc lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o situaci vzniklou v důsledku zdravotního postižení, ztráty zaměstnání, nízkého příjmu apod. V rámci tohoto programu je možné žádat na náklady, které vznikly v krizové situaci žadatele. Cílem je pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením tuto situaci překonat a pomoci postavit se na vlastní nohy.

Pro rok 2021 byl nad rámec dlouhodobých programů podpory v rámci Fondu Kaufland vyhlášený mimořádný program Organizace v nouzi. Byl určen žadatelům, kteří v důsledku pandemických opatření přišli o tradiční zdroje spolufinancování, v důsledku těchto opatření se jim výrazně snížily očekávané příjmy (například od tradičních dárců, z neuskutečněných benefičních akcí atp.) nebo jim výrazně narostly výdaje spojené s dodržováním nastavených opatření (testování, ochranné pomůcky). V tomto programu bylo možné získat nadační podporu na pokrytí nutných a neodkladných provozních nákladů, které organizace běžně financovala z aktuálně nedostupných či výrazně omezených finančních zdrojů a které potřebuje pokrýt pro udržení kvality a rozsahu poskytovaných služeb či realizace činnosti pro cílovou skupinu osob s těžkým zrakovým postižením.

Světluška

Mimořádná podpora na ochranné pomůcky a testování

Podpořených žádostí jednotlivců

0
23

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

998 384 Kč

Světluška vyhlásila 1. března 2021 mimořádnou podporu pro organizace, které poskytují služby či realizují činnosti pro cílovou skupinu osob s těžkým zrakovým postižením, k zajištění ochranných pomůcek a testování. Chtěli jsme tak pomoct s financováním zvýšených výdajů v souvislosti se zajištěním bezpečnosti sociálních služeb, škol, pracovišť i volnočasových aktivit pro zrakově postižené v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Světluška

Mimořádná podpora sportu zrakově postižených z Fondu Kaufland

Podpořených žádostí jednotlivců

7
6

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

1 134 536 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlásil 13. října 2021 Mimořádnou výzvu na podporu sportu zrakově postižených prostřednictvím Fondu Kaufland. Chtěli jsme tak pomoci restartovat organizovaný sport zrakově postižených sportovců po dlouhé nucené pauze způsobené pandemií koronaviru a podpořit vrcholový i výkonnostní sport zrakově postižených s cílem zvýšit počet českých zrakově postižených sportovců na vrcholných sportovních akcích.

Světluška

Ježíškova vnoučata plnila vánoční přání seniorům

Podpořených žádostí jednotlivců

4
59

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

2 254 168 Kč

V rámci tohoto grantového řízení plní Nadační fond Českého rozhlasu z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata přání seniora, skupiny seniorů či zařízení péče o seniory formou nadačního příspěvku – věcného nebo finančního. Vybíráme taková přání, jejichž hodnota je nad 10 tisíc korun, jsou s delší dobou dodání, zdravotnického charakteru nebo jde o přání skupiny seniorů.

Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata plní přání seniorům po celý rok

Podpořených žádostí jednotlivců

0
81

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

1 347 834 Kč

V rámci celoročního grantového řízení vyhlašuje NF ČRo tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy. Oblasti podpory jsou definované účelem veřejné sbírky Ježíškova vnoučata, tedy podpory aktivizačních a volnočasových aktivit pro seniory, pořízení dárků a vybavení pro osobní použití seniora, které nejsou součástí základních činností sociálních a zdravotních služeb, jejichž je senior uživatelem a pokrytí nákladů souvisejících se službami pro osoby pečující o seniory.

Ježíškova vnoučata

Rozdělování prostředků ze sbírky Pomáhejte s námi Moravě

Podpořených žádostí jednotlivců

104
0

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

15 490 000 Kč

Devět nevládních organizací, nadací a nadačních fondů včetně Nadačního fondu Českého rozhlasu se dohodlo na koordinované finanční pomoci lidem zasaženým tornádem. Každá domácnost poničená tornádem dostane do začátku okamžitou finanční pomoc 150 tisíc korun. Příjem žádostí probíhal prostřednictvím terénních pracovníků ve všech postižených obcích. Okamžitá pomoc se týkala pokrytí nákladů spojených s řešením následků přírodní katastrofy, pokrytí nezbytných nákladů na zajištění bezpečného fungování domácnosti, pokrytí nákladů na nouzové bydlení.

Pomáhejte s námi Moravě

Pomoc pro neziskové organizace ze sbírky Pomáhejte s námi Moravě

Podpořených žádostí jednotlivců

0
3

Podpořených žádostí organizací

Vyplacená podpora

916 094 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu se rovněž v rámci koalice nevládních organizací zavázal finančně podpořit neziskové organizace, které v postižených obcích zajišťovaly v peritraumatické fázi psychickou první pomoc a krizovou intervenci a ve střednědobé fázi pak psychosociální poradenství a specializované vzdělávání.

Pomáhejte s námi Moravě